Day: January 9, 2021

เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อร่างกายมลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อร่างกาย

มลพิษทางอากาศ หรือ Air Pollution นั้นหมายถึงการที่สภาวะหรือสภาพอากาศนั้นมีสิ่งเจือปนอยู่ในอากาศในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งสิ่งเจือปนนั้นก็เป็นได้ทั้งสารเคมี สารตะกั่ว สารที่เกิดจากการเผาไหม้ต่าง ๆ โดยสาเหตุหลักในการเกิดมลพิษทางอากาศก็คือมนุษย์ เพราะมนุษย์ใช้ยานพาหนะและการจราจรที่คับคั่ง มนุษย์เผาป่า รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมนุษย์เป็นเจ้าของนั้นปล่อยควันที่มีการเผาไหม้ของสารเคมีต่าง ๆ ออกสู่ชั้นบรรยากาศจึงส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศในที่สุด และนอกจากมนุษย์จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศแล้วนั้น เมื่อเกิดมลพิษแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากมลพิษนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากมนุษย์อีกเช่นกัน เรียกว่าเป็นผู้สร้างและเป็นผู้รับไปในตัว ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบจากมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อร่างกายของมนุษย์ เพราะมลพิษเป็นตัวก่อโรคและทำลายระบบต่าง ๆ ที่สำคัญในร่างกาย  ผลเสียของมลพิษทางอากาศต่อร่างกายมนุษย์ มลพิษทางอากาศมักมาในรูปแบบของฝุ่นซึ่งฝุ่นก็นำพาสารเคมี หรือสารตะกั่ว สารแคดเมียมต่าง ๆ มากมายเกาะติดมาด้วย ซึ่งถ้าเราสูดดมเข้าไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกาย โดยเราอาจจะไม่เป็นอะไรในตอนแรกแต่หากสะสมนานวันเข้าก็จะก่อโรคร้ายได้